2 years ago

Đối chiếu tai nghe iphone chính doanh nghiệp

Tai nghe bởi Iphone EarPod dùng một cấu trúc lai mà ngồi nửa chiều giữa một cặp tai nghe hệt như Iphone Earphones cũ và 1 cặp IEM mẫu như tai nghe iphone 6, 6 plus. Nó có thể được làm cứng, mầu trắng nhựa kiên cường đó được coi là cong ngồi vừa vặn trong khe bởi tai, ngay phía trên dái tai.

2 years ago

So sánh tai nghe iphone cốt yếu công ty

Tai nghe của Iphone EarPod sử dụng một cấu trúc lai mà ngồi nửa chiều giữa 1 cặp tai nghe giống với Iphone Earphones cũ cũng như một cặp IEM kiểu như là tai nghe iphone 6, 6 plus. Chúng có tiềm năng được khiến cho cứng, màu trắng nhựa cương cường đấy được coi là cong ngồi vừa vặn tại khe bởi tai, ngay bên trên dái tai.

2 years ago

So sánh tai nghe iphone chính doanh nghiệp

Tai nghe của Iphone EarPod dùng 1 cấu trúc lai mà ngồi nửa chiều giữa 1 cặp tai nghe giống với Iphone Earphones cũ kèm theo một cặp IEM kiểu như tai nghe iphone 6, 6 plus. Chúng có năng lực được khiến cho cứng, mầu trắng nhựa cương cường đó coi như là cong ngồi vừa vặn ở tại khe bởi tai, luôn nằm trên dái tai.

2 years ago

Phân biệt tai nghe iphone chính hãng

Tai nghe của Iphone EarPod dùng 1 cấu trúc lai mà ngồi nửa chiều giữa 1 cặp tai nghe y như Iphone Earphones cũ kèm với 1 cặp IEM mẫu như là tai nghe iphone 6, 6 plus. Chúng được khiến cứng, mầu trắng nhựa cương cường đấy như là cong ngồi khít ở khe của tai, luôn bên trên dái tai.